ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Ενεργοποίηση ορίων έκδοσης και εκτέλεσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών ασφαλισμένων

Ενσωματώθηκε εξελιγμένο σύστημα ελέγχου το οποίο παρακολουθεί τη δαπάνη ανά Α.Μ.Κ.Α. σε σχέση με τα ανώτερα όρια αποδιδόμενων παροχών ανά είδος παροχής και διάρκεια ισχύος που καθορίζει ο ΕΟΠΥΥ.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, τους ιατρούς και τους παρόχους υγείας, σας ενημερώνουμε, ότι, στην εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασφαλισμένων, ενσωματώθηκε εξελιγμένο σύστημα ελέγχου, το οποίο παρακολουθεί τη δαπάνη ανά Α.Μ.Κ.Α. σε σχέση με τα ανώτερα όρια αποδιδόμενων παροχών ανά είδος παροχής και διάρκεια ισχύος που καθορίζει ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ε.Κ.Π.Υ.).

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που θέτει ο Ε.Κ.Π.Υ., ο ιατρός λαμβάνει πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της συνταγογράφησης, μέσω μηνυμάτων και επιλογών στην οθόνη, σχετικά με τη δυνατότητα απόδοσης, κάθε παροχής, σε ιστορική συσχέτιση με τις όσες έχουν ήδη συνταγογραφηθεί και αποδοθεί στον ασφαλισμένο. Σε κάθε περίπτωση, η γνωμάτευση δύναται να εκδοθεί και να εκτυπωθεί με την ένδειξη της αναγκαιότητας απόφασης του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (Α.Υ.Σ.) του ΕΟΠΥΥ για την απόδοση της δαπάνης.

Αντίστοιχοι έλεγχοι, έχουν προστεθεί και στην εφαρμογή εκτέλεσης των γνωματεύσεων από τους παρόχους, για τις παροχές, οι οποίες αναφέρονται σε χρηματικά όρια, ανάλογα με τα αποδιδόμενα είδη (π.χ. Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής, κτλ) με εκτύπωση αντίστοιχης ένδειξης σε περιπτώσεις υπερβάσεων.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε, ότι κάθε ασφαλισμένος, έχει δυνατότητα αποκλειστικής πρόσβασης στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), όπου με απλό αίτημα του και ενεργοποίηση από τον θεράποντα ιατρό του, πληροφορείται προσωπικά, για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και παροχές, που έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει από τον Οργανισμό.

Μοιραστείτε το: