FEATUREDΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Γράφει η Ελένη Μπαρμπαλιά

Πρόεδρος Ε.Ε. ΣΥ.Δ.Α.

 

Τι ισχύει για τη χρήση της μάσκας και την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Δημοσιεύθηκαν, στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 4709/23.10.2020, λεπτομερώς και εξειδικευμένα για κάθε τομέα της επαγγελματικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής ζωής της χώρας, τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid-19.

Όπως, ήδη, είχε ανακοινωθεί από τον υφυπουργό πολιτικής προστασίας κ. Χαρδαλιά, στην καθημερινή συνέντευξη τύπου με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για την πανδημία, η χρήση της μάσκας καθίσταται υποχρεωτική. Με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αποσαφηνίζεται ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως επικινδυνότητας και όχι μόνο για τις πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως είχε ειπωθεί αρχικά, ενώ τα πρόστιμα για αυτούς που δεν τηρούν τα μέτρα και αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης  αυστηροποιούνται.

Η χρήση της μη ιατρικής μάσκας σύμφωνα με το ΦΕΚ και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων επιβάλλεται σε όλα τα επιδημιολογικά επίπεδα  και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Σε περιοχές με χαμηλό ή μέτριο επιδημιολογικό επίπεδο επιβάλλεται μάσκα, εφόσον δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.

Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται πορτοκαλί ή κόκκινες, δηλαδή είναι υψηλού ή πολύ υψηλού επιδημιολογικού επιπέδου, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως της συνδρομής της προϋπόθεσης τήρησης απόστασης.  Η μάσκα, όπως αρχικά είχε ειπωθεί, θα αφαιρείται από τη στιγμή που κάποιος κάθεται σε τραπεζοκάθισμα.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας, σύμφωνα με τα νέα μέτρα  εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Ποια είναι τα μέτρα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας τις νυκτερινές ώρες.

Σε περίπτωση που μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως υψηλού επιδημιολογικού επιπέδου -για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19- επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 00:30 μέχρι τις 05:00.

Ο περιορισμός απαγόρευσης της κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες δεν ισχύει για ,  μέλη της Κυβέρνησης ,Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Εξαιρέσεις των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Ποιοι πολίτες εξαιρούνται από τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας στις περιοχές υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου:

(α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας,

(β) μετακίνηση για λόγους υγείας ή άλλης απολύτως επείγουσας ανάγκης που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. Η εξαίρεση για λόγους υγείας αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα, εφόσον υφίστανται ενώ οι εργαζόμενοι πρέπει να προμηθευτούν βεβαίωση από το εργοδότη τους.

Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, η βεβαίωση μετακίνησης από και προς την εργασία τους  χορηγείται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην σελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού.

Για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, η βεβαίωση  χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να γίνει το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των σκληρών  μέτρων που επιβάλλονται είναι ποικίλες ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής και  των ελεγκτικών μηχανισμών.

Υπογραμμίζεται ότι για όσους αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους δεν απαιτείται η χρήση μάσκας εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Στα σχολεία η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και στα διαλείμματα για τις περιοχές υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου. 

Για την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών μας το ΦΕΚ μπορεί να αναγνωστεί εδώ.

 

Μοιραστείτε το: