FEATUREDΝΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΠΕΣ: Τα μέτρα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και την Αυτοδιοίκηση

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.


Μέτρα για την πρόληψη και κανόνων υγιεινής από τις υπηρεσίες του δημοσίου για την προστασία από τον κορωνοϊό

 Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες εξυπηρετούν κοινό, θα πρέπει:

–          να λάβουν μέριμνα για την άμεση προμήθεια αλκοολούχων αντισηπτικών (και όπου κρίνεται απαραίτητο μάσκες και γάντια) και την τοποθέτησή τους σε χώρους προσβάσιμους στους υπαλλήλους και τους πολίτες.

–          συνιστάται ο περιορισμός των  ωρών ή ημερών, κατά περίπτωση, εξυπηρέτησης των πολιτών με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ενημέρωση των πολιτών.

–          περιορισμός μετακινήσεων και αποφυγή συγχρωτισμού ενώ συνιστάται η εξυπηρέτηση των πολιτών, όπου είναι εφικτό, με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Προστασία ευπαθών ομάδων – υπαλλήλων του δημοσίου

Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ του δημοσίου τομέα που ανήκουν σε  ευπαθείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της υγείας των υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας.

Ως ευπαθείς ομάδες για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζονται τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσους τελούν σε ανοσοκαταστολή.

 

Δικαιολογημένη απουσία υπαλλήλων του δημοσίου λόγω προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Υπάλληλοι, που απασχολούνται στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε σχολικές μονάδες έως την τάξη της Γ’ Γυμνασίου, των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται προσωρινά, δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα από την υπηρεσία για όσο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων, όπου φοιτούν τα τέκνα τους με άδεια ειδικού σκοπού στη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές.  Για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας, οι τρείς ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και η μία ημέρα αποτελεί κανονική άδεια.

Ειδικότερα, ως προς τη διευκόλυνση που παρέχεται από την υπηρεσία:

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι δημοσίου, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της πρώτης παραγράφου, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως.

γ) Αν ο/η σύζυγος του/ της υπαλλήλου που απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Αν ο/η σύζυγος του/ της υπαλλήλου δεν εργάζεται ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι ΑμεΑ.

δ) Την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.

Αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι του δημοσίου, δύνανται κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, με υποχρέωση αναπλήρωσης του εν λόγω διαστήματος μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

Εξ αποστάσεως παροχή εργασίας και προσωπικό ασφαλείας

Για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών συνιστάται η περαιτέρω υιοθέτηση:

–          χρήση μέσων όπως η τηλεδιάσκεψη (π.χ. κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων), όπου είναι εφικτό

–          δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας

–          ορισμός προσωπικού ασφαλείας

–          δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Ολόκληρη η ΠΝΠ με όλα τα μέτρα επισυνάπτεται παρακάτω (Αρχείο).

ΠΝΠ

Μοιραστείτε το: